حافظ

دفع تهمت از حافظ

نقل مى کنند، حافظ شیرازى در یکى از اشعارش ، گفت :

گر مسلمانى از این است که حافظ دارد
آه اگر از پس امروز بود فردائى
مصرع دوم موجب شد که عده اى حافظ را تکفیر کرده و گفتند، او در مورد روز قیامت با تعبیر کلمه ((اگر)) شک و تردید نموده است .
این مطلب به گوش حافظ رسید، براى دفع این تهمت ، شعرى قبل از شعر فوق ، ساخت و در نتیجه ایراد فوق برطرف گردید و آن شعر این است .
این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه مى گفت
بردر میکده اى بادف ونى ترسائى
گرمسلمانى از این است که حافظ دارد
آه اگر از پس امروز بود فردائى
در نتیجه مطابق مضمون شعر آخر، ترسا (یعنى مسیحى ) در مورد قیامت تردید کرده است نه حافظ.

/ 0 نظر / 3 بازدید