فهمیده ام که...

فهمیده ام که...

که دنیا قشنگه

نه بخاطر رنگ هاش

نه بخاطر عطر هاش

نه بخاطر من و تو

نه بخاطر داراها و ندارها

نه بخاطر لبخند ها و اشکها

نه بخاطر سکوت و نه زمزمه

بخاطر نگاهی که داره به چشمات زل میزنه تو هر ثانیه

و مدام میگه عزیزم

تو برای من به اندازه ی کل دنیا عزیز بودی که آفریدمت

و نیازت دونشتم واسه تکمیل دنیا

جدی خیلی قشنگه واسه خدا اینقدر مهم هستیم

خدا یا بهترینه منی بهترینه خودت قرارم بده

/ 1 نظر / 11 بازدید