چوپان دروغگو

ما با تو که روبرو شدیم آقا جان!
پیش تــو بی آبرو شدیم آقا جان!
خواندیم تو را و خودمان خوابیدیم
«چـوپان دروغگو» شدیم آقا جان!
نه شرم و حیا، نه عار داریم از تو
امـا گلة بـیشمـار داریم از تــو
مـا منتظر تـو نیستیم آقـاجــان
تنهـا همه «انتــظار» داریم از تو

/ 0 نظر / 13 بازدید