وبلاگicon
زیست شناسی - در انتظار بهار ظهور

در انتظار بهار ظهور
عشق یعنی یک خمینی سادگی... عشق یعنی با علی دلدادگی.... عشق یعنی دست تو پرپر شده...عشق یعنی یک علی رهبر شده... عشق یعنی لافتی الا علی.... عشق یعنی رهبرم سید علی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ توسط بچه شیعه | پيام هاي ديگران()

قرآن معجزه جاوید

یکی ازمهمترین اختصاصات پیامبران معجزه است ومردم هرعصری ازپیامبرخود تقاضای معجزه میکردند تا با مشاهده آن به پیامبری وی ایمان پیدا کنند و قرآن کریم معجزه جاویدان خا تم پیامبران است .پیامبران پیشین ازقبیل: ابراهیم وموسی وعیسی که هم کتاب آسما نی داشته اند وهم معجزه،زمینه اعجازشا ن چیزی غیرازکتاب آسمانیشان بوده است . ازقبیل : تبدیل شدن آتش به ((برد وسلام)) یا اژدها شدن چوب خشک و یا زنده شدن مردگان . بدیهی است که هرکدام ازاین معجزات امری موقت و زود گذربوده است ولی معجزه خاتم پیا مبران خود کتاب او است .ازنظرکلی اعجاز قرآن ازدوجهت است:

اعجازلفظی

اعجازمعنوی

اعجاز لفظی قرآن مربوط می شود به مقوله زیبایی و اعجازمعنوی آن مربوط می شود به مقوله معرفتی. دراینجا به دو جنبه ازاعجازمعنوی قرآن می پردازیم :

اعجازقرآن ازدیدگاه علوم طبیعی

تنگی نفس

خداوند در آیه ۱۲۵سوره انعام می فرمایند: (( هرکس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را به نوراسلام گشاده می گرداند و هر که را که بخواهد گمراه کند سینه اورا تنگ و سخت می نماید . گویی که درآسمان بالا میرود.))

نکته اعجاب انگیز این آیه آنجا ست که می فرماید سینه او را تنگ وسخت می گردا ند. گویی که درآسمان بالا می رود. پس ازاختراع با لن و هوا پیما بشر متوجه شد که هرچه انسان ازسطح زمین بالاتر می رود احسا س خفگی و تنگی سینه به ا و دست می دهد . درارتفاعات بالاتربقدری این پدیده شدیدتراست که سرانجام انسا ن دچارخونریزی بینی و یا دهان شده و پس ازمدت کوتاهی می میرد و علت این تنگی نفس به دلیل کمبود فشارهوا واکسیژن درارتفاعات بالاحاصل می شود .اکسیژن تقریبا ۲۱درصد هوای موجود در سطح زمین را تشکیل میدهد . هر چه از سطح زمین دورتر شویم هوا رقیق تر و درصد اکسیژن پایینتر است . در ارتفاع ۶۷ مایلی هوا خالی از اکسیژن است .اولین بار دانشمندی بنام ((تور شیلی)) فشارهوا را کشف کرد. او میزان این فشار را معادل فشار عمودهوای دور کره زمین بر یک سانتیمتر مربع از آن تخمین زد که معادل فشار عمودی از جیوه به طول ۷۶سانتیمتر می شود. هر چه از سطح زمین بالاتر برویم ازمیزان این فشار کاسته می شود و این امر باعث اختلال دررسیدن هوا به ریه ها و انبساط گازی، موجود درامعاء و سرانجام باعث مرگ آدمی می گردد.

جنسیت جنین

خداوند کریم در آیات ۴۵و۴۶سوره نجم می فرماید:(( و او(خداوند) آدمی را به صورت جفت نروماده آفرید، ازنطفه ای که ریخته می شود.))

اگر به این آیه دقت کنید،درمی یابید که خداوند نروماده بودن خلق رابه نطفه نسبت می دهد و می دا نید که نطفه به مرد تعلق دارد نه زن . وعجیب اینجا ست که امروزه علوم زیست شناسی و پزشکی ثابت کرده اند ،که تعیین جنسیت فرزند دربطن مادر یعنی پسر یا دختربودن جنین بستگی به نطفه مرد دارد، نه تخمک زن .تخمک دارای ۲۲ کروموزوم عادی و یک کروموزوم ایکس(X ) است.اما نطفه مرد، ۲۲ کروموزوم عادی و یک کروموزوم (X)و یا (Y) دارد .به عبارت دیگر ، نیمی از نطفه کروموزوم (X) و نیم دیگر کروموزوم (Y)دارد .اگر نطفه (اسپرم) حاوی کروموزوم (X)باتخمک ترکیب شود،فرزند ،دختر خواهدبود واگر نطفه(اسپرم)حاوی کروموزم(Y)با تخمک ترکیب شود،فرزند،پسرخواهد بود.بدین ترتیب،تعیین جنسیت فرزند با نطفه است و این چیزی است که قرآن مجید ،چهارده قرن پیش ،به صراحت بیان فرموده است.

ظلمات سه گانه

خداوند درآیه ۶سوره زمرمی فرماید :((وشما رادربطن مادرانتان درسه تاریکی هربارآفرینشی تازه می بخشد .))

دراین آیه ، قرآن مجید حقیقتی رامطرح کرده است که پس از ۱۴ قرن از نزول آن بشرتازه توانسته است آن را کشف کند وآن آفرینش مرحله به مرحله جنین دردرون سه پرده است که قرآن از آن سه پرده به((ظلمات ثلاث))یاد می کند .این پرده ها که ازداخل به خارج همدیگررااحاطه کرده اند عبارتند از:

ـ پرده آمنیون:

این پرده حفره (( آمنیون)) را که پرازمایع زلالی است به نام مایع ((آمنیوتیک)) و جنین درآن شناوراست،احاطه می کند.

ـ پرده کوریون:

که سلولهای سطحی آن به داخل غشاء مخاطی رحم نفوذ می کند.

ـ کیسه زرد یا پرده زرد:

که عبارت است ازغشاء مخاطی جداره رحم که پس ازلانه گزینی

تخمک بعدا جفت را تشکیل خواهد داد.

یک نطفه ازمنی

خداوند درآیه ۳۷سوره قیا مت می فرماید :((آ یا انسان درابتدا نطفه ای ازمنی نبود؟))

امروزه پزشکان دریافته اند درمنی مرد حدود ۵۰۰ میلیون اسپرماتوزوئید وجود دارد که پس از مقاربت ،این اسپرمها بلافاصله حرکت به سوی تخمک را آغازمی کنند .درمسیرخود باید رحم و لوله رحم بسوی تخمدان را طی کنند . ازاینهمه اسپرم دهها مورد به تخمدان می رسند و بقیه دروسط راه می میرند. ازبین این اسپرمها فقط یک اسپرم موفق به عبورازدیواره تخمک میشود وتوسط تخمک جذب می گردد .با اتحاد این اسپرم با تخمک ، تعداد کروموزومها برای تشکیل سلول یک انسان کامل ،به حد نصاب می رسد .ازاین پس تخمک لقاح یا فته را((تخم )) می نا مند .

کوتاهترین مدت بارداری

خداوند درآیه ۲۳۳سوره بقره می فرمایند:((مادران باید دوسال تمام فرزندانشان را شیردهند. هر کس بخواهد فرزند را بطورکامل شیرمی دهد .))

اگربه معنی آیات خوب توجه کنیم، معلوم می شود که طول دوران مقبول حاملگی شش ماه است، چرا که فرموده است مدت حمل و شیرخواری سی ماه تمام است .بعد می فرمایند که مادرباید دو سال فرزند را شیربدهد .اگردوسا ل را ازسی ماه کم کنیم ،شش ماه باقی می ماند که این حداقل زمان لازم برای بارداری است .علم پزشکی امروزه ثابت می کند که کوتاهترین مدت بارداری ،برای زنان شش ماه است یعنی اگر جنین شش ماه تمام دررحم مادرباشد،پس از تولد زنده خواهد ماند .تولد جنین کمتر از شش ماه را ((سقط ))می نامند،زیرا زنده نخواهد ماند . تولد جنین درفاصله شش تا نه ماهگی را زایمان زودرس می نامند. نوزادانی که به صورت زودرس متولد می شوند، با مراقبتهای پزشکی ممکن است زنده بمانند.

ازدواج با محارم

خداوند، درآیه ۲۳سوره نساء می فرمایند:((بر شما ازدواج با مادرودختروخواهر وعمه وخا له و دختربرادرو دخترخواهر و مادران رضا عی و خواهران رضاعی حرام شد .))

طبق این آیه خداوند ، ازدواج با بستگان نزدیک را حرام کرده اند وتوصیه شده است که بهتراست که ازدواج ازبین فامیل ها نباشد .برمبنای تحقیقات بعمل آمده درعلم پزشکی ،ازدواجهای فا میلی ممکن است باعث ظهور صفات مرضی پنهان و موروثی درفرزندان شود .ازدواج های فامیلی ممکن

است منجربه کاهش نسل وعقیم شدن تمام افراد یک فامیل درطول زمان گردد. چراکه بعضی صفات مرضی ضعیف و پنهان درافراد ،با ازدواج های فامیلی شدت پیدا کرده و با گذشت زمان در نسل آنها ظهور پیدا می کند وادامه این کار باعث فساد نسل خواهد شد.آنچه امروزه به اثبات رسیده است، کثرت بیماریهای وراثتی ازقبیل دیابت ، ناشنوایی ، کری دسته جمعی دریک فامیل، منگولیسم و... درمیان ازدواجهای فامیلی می باشد.

تقدم گوش برچشم

خدا وند در آیه ۷۸ سوره مؤمنون می فرماید: ((و اوست که برای شما شنوایی وبینایی آفرید.))

کلمات گوش و چشم درآیا ت قرآن جمعا ۱۹ باردرکنارهم آمده ا ند و در ۱۷مورد آن کلمه گوش قبل ازچشم قرارگرفته است . تحقیقات علمی نشان میدهد که حس شنوایی درجنین قبل ازبینا یی فعال می شود .یعنی جنین قبل ازبینایی قادراست توسط حس شنوایی ازمحیط خارجی متأثر شود.دانشمندان با ارسا ل فرکانسهای صوتی به طرف یک زن باردار،که آخرین روزهای دوران بارداری را میگذراند، مشاهده کردند که جنین ،با تحریکاتی خاص ،به این صداها ،پاسخ میگوید و شما میدانید که جنین تا قبل از تولد ،از دیدن محیط اطراف خود ناتوان است .

سرانگشتان آدمی

خداوند درآیه ۳و۴ سوره قیا مت می فرماید :((آیا انسان گمان می کند که استخوا نها یش را دیگر جمع نخوا هیم کرد؟ آری ما حتی قا دریم سر انگشتان اوراهم دوباره بسازیم .))

چرا خداوند به سرانگشتان آدمی اشاره می کند نه به سایراعضای بدن .دانش بشری درقرن نوزد هم به رازاثرانگشت پی برد ومتوجه شدکه سرانگشتان آدمی ازخطوط بارزوپستی بصورت مارپیچ دربشره پوست تشکیل شده اند . نحوه امتداد این خطوط درافراد متفاوت است به طوری که به راحتی می توان با اثرسرانگشت هرفرد هویت او را تشخیص دهند .اولین تشخیس رسمی که برای شناسایی بزهکاران ازطریق بررسی خطوط انگشتان آنان به عمل آمد درسال ۱۸۹۲ درشهر (لاپلاتا) آرژانتین بود .ازآن تاریخ تاکنون امرانگشت نگاری بصورت علمی مبتنی بر مبانی اساسی درآمده است .

زوجیت گیاهان

خداوند درآیه ۷ سوره ق می فرماید:((و زمین راتوسعه دادیم ...و ازهرگیاه زیبا زوجی درآن رویاندیم.))

لینه گیاه شناس معروف سوئدی دراواسط قرن هجدهم میلادی کشف کرد که درگیاهان هم جنس نروماده وجود دارد.لینه این نظریه خود راحدود ۲۵۰سال پیش منتشرکرد .درصورتی که قرآن این حقیقت راحدود ۱۲۰۰سال قبل به صراحت بیان کرده بود .

باد ولقاح

خداوند درآیه ۲۲ سوره حجرمی فرما ید :((و ما بادها راآبستن کننده (وسیله لقاح ) فرستادیم . سپس ازآسمان آب فرستادیم و شما راازآن سیراب گردا نیم . درحالیکه شما خزانه دارآن نبودید.))

خداوند دراین آیه باد ها را آبستن کننده می نامد ،با توجه به معلوما تی که علوم جدید دراختیار بشرقرارداده است ،آیه مذکوربا معرفی با د بعنوان ((وسیله لقاح))، پرده ازدو رازبزرگ عالم خلقت برداشته اند .امروزه علوم دریافته اند که ماهیت تولید مثل گیاها ن براثرتلقیح ذرات ذره بینی مخصوصی است به نام گرده .این ذرات توسط با د درهوامنتشرشده وبرمادگی گیاهان قرارمی گیرند، تاعمل لقاح صورت گیرد وازاینجا تولید مثل آن گیاه آغاز می شود .اما اصل دیگرکه درسالهای اخیر و پس ازپیشرفتهایی که درعلم فیزیک صورت گرفته ودرنتیجه آن رشته های جدیدی ازقبیل هواشناسی وارد درمعلومات بشرشده است،موضوع تلقیح ابرها ست .براثرکشفیات جدید دریافته اند که باد ابرها راهم آبستن می کند تاعمل بارش صورت گیرد .

زوجیت درهمه چیز

خداوند در آیه ۴۹ سوره ذاریات می فرمایند :((ازهرچیزی زوجی آفریدیم ،شاید که به یاد خدا افتید .))

قرآن بعد ازاینکه زوجیت را درمورد انسان وحیوان یاد آورمی شود وآنرا تا عالم نباتات ساری می دا ند ، موضوع را درسطح وسیعتری بیان کرده و به تمام اجزاء عا لم هستی هم تعمیم میدهد .

اکتشافات علمی جدید در قرون اخیر نشان داده است که عالم ماده درنهایت ، به کوچکترین جزء ساختمانی خود که اتم نامیده می شود منتهی می گردد واین جزء بسیارریزازالکترون با ،بارمنفی واز پروتون با ،بارمثبت تشکیل شده است .با توجه به این می توان به خوبی دریا فت که این دوجزء

اصلی ازموجودیت اتم ، کلیه ویژگیهای لازم برای اطلاق عنوان (زوج) را بطورکامل دارا میباشند.لذا می توان اتم را موجودی ((زوج )) نامید وازطریق تعمیم زوجیت دردل اتمها ،می توان نتیجه گرفت که اساسا عالم ماده براساس زوجیت بنا شده است وهیچ موجود مادی ازاین قاعده مستثنی نیست .

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸ توسط بچه شیعه | پيام هاي ديگران()

گربه و طوطى

از قصه هاى گذشتگان است : تاجرى یک طوطى و یک گربه داشت ، و هر دو را خیلى دوست داشت ، ولى دلش مى خواست ، این دو نیز با هم دوست باشند و به همدیگر آسیب نرسانند، ولى نمى دانست که دوستى بین این دو، ممکن نیست .
او روزى از منزل خارج شد، دید جمعى دور شخصى را گرفته اند، نزدیک آنها رفت ، دید شخصى مى گوید: ((من جادوگر و فال گیر هستم ، رمال مى باشم و چه و چه مى کنم ؟)) و کارهاى به ظاهر عجیبى را انجام مى داد.
تاجر نزد او رفت و گفت : من مشکلى دارم ، مشکلش را که ایجاد دوستى بین گربه و طوطى باشد بیان کرد.
رمال گفت : این کار از دست من ساخته است ، ولى خیلى خرج دارد، تاجر گفت : ((هرچه بخواهى ، مى دهم )).
رمال گفت : ((برو گربه و طوطى را به اینجا بیاور)).
تاجر رفت و گربه و طوطى را آورد، و به رمال داد.
رمال گربه و طوطى را به داخل منزل برد و تاجر را ساعتها پشت در انتظار گذاشت ، و بعد گربه و طوطى را آورد، و کنار هم نهاد، تاجر دید هر دو آرام هستند و مثل دو دوست صمیى کنار هم هستند و هیچ گونه آسیبى به همدیگر نمى رسانند، بسیار خوشحال شد و مزد هنگفتى به رمال داد و طوطى و گربه را به منزل آورد، و آنها را در اطاقى گذاشت ، و به بازار به مغازه اش رفت .
هنگام غروب وقتى به منزل آمد و به اطاق رفت ، ناگهان با منظره بدى روبرو شد، دید که گربه ، طوطى را خورده است .
بسیار ناراحت شد، در جستجوى رمال بود، پس از چند روز، رمال را دید و پس از گفتگو، گفت : ((هر چه بود گذشته ، هر چه پول به تو دادم نوش جانت ، فقط به من بگو که تو چه کردى که در آن ساعت که طوطى و گربه را به من دادى ، کنار هم بودند و آرام بنظر مى رسیدند، و گربه آسیبى به طوطى نمى رساند؟!)).
رمال گفت : از ابلهى تو استفاده کردم ، گربه و طوطى را به منزل برده ، آنها را درمیان گونى گذاردم ، آنقدر آن گونى را به گردش درآوردم که گربه و طوطى ، گیچ شدند، و چون گیچ بودند، نمى توانستند کارى کنند، و پس از آنکه به خانه ات بردى ، و از گیجى بیرون آمدند، گربه ، طوطى را خورد.
این مثال را آورده اند، که از گیجى بیرون آئیم .

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸ توسط بچه شیعه | پيام هاي ديگران()

سزاى سخن چین

روزى شیرى بیمار شد (با توجه به اینکه شیر در میان حیوانات ، سلطان آنها است ) همه درندگان از او عیادت کردند، غیر از روباه .
گرگ نزد شیر رفت و نسبت به روباه ، سخن چینى کرد، مثلاً گفت : اعلیحضرتا، همه به دیدن تو آمده اند، ولى روباه نیامده است .
شیر فرمان صادر کرد که هر وقت روباه آمد، مرا با خبر کنید، چیزى نگذشت که روباه آمد، شیر باخبر شد و به روباه گفت : ((چرا به دیدن من نیامدى اى فلان فلان شده )).
روباه گفت : من در جستجوى دارو براى درمان تو بودم .
شیر گفت : حال بگو بدانم ، آیا داروئى پیدا کردى ؟
روباه گفت : ((آرى ، غده اى در ساق پاى گرگ ، وجود دارد، سزاوار است که آن غده ، بیرون آورده شود و آن را بخورى و خوب شوى )).
شیر به گرگ حمله کرد و با چنگال خود، پاى گرگ را گرفت و غده را از پاى گرگ ، بیرون آورد.
روباه از آنجا گریخت ، گرگ در حالى که از پایش خون مى ریخت ، روباه را در راه دید، روباه فورى به گرگ گفت : یا صاحب الخف الاحمر اذا قعدت عند الملوک فانظر ماذا یخرج من رأ سک : ((اى صاحب کفش قرمز وقتى نزد شاهان مى نشینى ، متوجه باش از سر و دهانت ، چه بیرون مى آید؟))

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸ توسط بچه شیعه | پيام هاي ديگران()

شکل فیل ؟!

در هندوستان ، فیلى را به شهرى که مردمش اصلاً فیل ندیده بودند بردند،و محل آن را در خانه تاریکى قرار دادند، مردم آن شهر که نمى دانستند فیل چگونه است ، یک یک به آن خانه تاریک رفته و پس از دست کشیدن به بدن فیل ، از خانه بیرون آمده و اظهار نظر مى کردند.
یکى که دستش به خرطوم فیل رسیده بود، مى گفت : ((فیل مانند ناودان است !!)).
دیگرى که دستش به پشت فیل رسیده بود، مى گفت : ((فیل مانند تخت است !!)).
سومى که دستش به پاهاى فیل رسیده بود، مى گفت : ((فیل مانند ستون است )).
چهارمى که دستش به گوشهاى فیل رسیده بود، مى گفت : ((فیل مانند بادبزن است )).
پنجمى که دستش به دم فیل رسیده بود، مى گفت : ((فیل مانند ریسمان ضخیم است )) و...
این نظریه هاى مختلف از این رو بود که آنها نسبت به فیل شناخت نداشتند و هرکسى ، به بخشى از ابعاد وجود فیل توجه کرده ، و تصور مى کرد فیل همان است .
در کف هر کس اگر شمعى بودى
اختلاف از گفتنشان بیرون شدى
آرى ، شناخت ، انسان را تا این سطح به حقیقت اشیاء، آگاه مى سازد، و ضمناً از این مثال پى مى بریم که اگر در مورد وجود انسان خواسته باشیم قضاوت کنیم ، باید توجه به ابعاد مختلف او داشته باشیم ، با یک بعد و چند بعد نمى توان ارزش او را دریافت ، و یک انسان کامل ، کسى است که در تمام ابعاد انسانى ره بپیماید.

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.:
Themes By Blog Skin :.